Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät pitävät yllä yleisiä hautausmaita Suomessa. Hattulan seurakunta ylläpitää kolmea hautausmaata: Hattulan hautausmaa, Pyhän Ristin hautausmaa ja Tyrvännön hautausmaa.

Hautaustoimilaissa on säädetty seuraavaa: Seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikunta kuolinhetkellä on seurakunnan alueella. Lisäksi hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta perittävät maksut tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.

Haudan hoito

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija (kirkkolaki 17 luku, 5 §) ja hauta on pidettävä siistinä. Haudan voi hoitaa itse, tai antaa seurakunnan hoidettavaksi yhdeksi tai useammaksi vuodeksi kerrallaan.

Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi.
 

Hautapaikka ja haudan hallinta-aika

Seurakunta luovuttaa haudan kuolemantapauksen yhteydessä määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika on 30 vuotta. Hautaoikeus päättyy ilman irtisanomista, kun hallinta-aika on kulunut umpeen. Hallinta-ajan jatkaminen ilman hautausta on vapaaehtoista. Omaisilla ei usein ole tietoa määräajoista.  Hallinta-ajan päättyessä ilmoitamme asiasta haudalle laitettavalla tiedotekyltillä (kuulutus) sekä kirjeellä, jos hautaan liittyvät yhteystiedot ovat ajan tasalla. Hautaoikeuden jatkamisesta peritään hautaustoimen hinnaston mukainen hautasijamaksu.

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, ja haudasta voi halutessaan myös luopua. Ohessa haudan luovutuslomake.

Muistomerkki

Haudalle asetettavasta muistomerkistä vastaa hautaoikeuden haltija. Muistomerkin hankinnassa on huomioitava esimerkiksi muistomerkin kokoa rajoittavat säännökset. Hautausmaalle asennettavien muistomerkkien hyväksymisestä vastaa seurakunnan talouspäällikkö, joka antaa myös lisätietoja erilaisista vaihtoehdoista ja muistomerkkejä koskevasta ohjeistosta.

Hyvä muistomerkki on persoonallinen ja kertoo haudatusta vainajasta. Muistomerkki, jonka teksti tai kuva katsotaan loukkaavaksi tai hautausmaan arvolle sopimattomaksi tai jonka asennustapa on omiaan aiheuttamaan vaaraa hautausmaalla kävijöille tai hautausmaan henkilökunnalle, voidaan seurakunnan päätöksellä joutua jopa poistamaan. Seurakunta voi myös kieltäytyä hoitamasta hautaa, jonka muistomerkki saattaa aiheuttaa vaaraa työntekijälle.

Muistomerkkien oikaisemisen toivotaan tapahtuvan hoitohaudoilla ennen 10. kesäkuuta alkavaa kesäkukkien istuttamista.